03.09.2014

Zirax ICEMELT

Zirax ICEMELT

CREDITS

Directed by Zhee-Shee

Creative team: Artem Shcherbakov, Alexey Egorov
3d: Alexander Lutay, Nail Gaynullov
Motion graphics: Ilya Panchuhin
Sound designer: Dmitriy Novozhilov (DARUMA AUDIO)
Producer: Artem Shcherbakov

Комментарии: